ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงระหว่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน KoiShop App
(ต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า “ผู้ใช้งาน”) กับบริษัท โค่ยทูยู จำกัด (ต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า “บริษัท”)
กรุณาอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียด หลังจากที่ผู้ใช้งานทำการกดยอมรับและลงทะเบียนแล้ว
จะถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อข้อตกลงฉบับนี้ตามกฎหมาย

ข้อ 1 ทั่วไป

1.1 บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสำคัญ และบริษัทจะเก็บ
บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ตามที่กำหนดในกรณีดังต่อไปนี้
 • การป้องกันรักษาฐานข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ใช้งาน
  รวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท
  ทางบริษัทจะดำเนินการรักษาข้อมูลตามมาตรการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ชื่อ
  หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
  จำกัดเฉพาะการใดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น
  บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท การทำธุรกรรม
  หรือการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานเท่านั้น
 • บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานภายในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
  หรือภายในระยะเวลาที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน KoiShop App ของบริษัท
  และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน KoiShop App
  และสถานะของผู้ใช้งานจะไม่ถูกเปิดเผย
  โดยไม่ต้องระบุหรือยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานตลอดระยะเวลาที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
  เว้นแต่ผู้ใช้งานได้มีบัญชีบนแอปพลิเคชัน และผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นในช่องทางเว็บไซต์
  หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท โดยลงทะเบียนใช้งานด้วยบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานเอง

ข้อ 2 การจัดเก็บข้อมูล

2.1 ในระหว่างการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานและขั้นตอนการใช้งาน บริษัทจะรวบรวม คัดแยก
จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้งานดังต่อไปนี้
 • ชื่อ – นามสกุล สถานที่จัดส่งสินค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์:
  บริษัทจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ของฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับการเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 • แหล่งจัดเก็บข้อมูล:
  บริษัทจะบันทึกข้อมูลการเรียกดูรูปภาพหรือข้อความลงในที่จัดเก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถือ
 • ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สินค้า หรือ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานสืบค้นบนแอปพลิเคชัน
  KoiShop App เช่น เวลาเยี่ยมชม วันที่ และข้อมูลสถิติอื่น ๆ
 • ข้อมูลหรือเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนด
2.2 ผู้ใช้งานจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้มีอำนาจจัดการในนามบริษัท
หรือจัดส่งข้อมูลเข้าสู่แอปพลิเคชัน KoiShop App เท่านั้น
และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้
และต้องไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
โดยผู้ใช้งานจะต้องอัพเดทข้อมูลของตัวผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบันในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการลงทะเบียนใช้งานบนแอปพลิเคชัน
KoiShop App ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม
เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกแก้ไขนั้น
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
2.3 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัทด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งานเอง
หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลของผู้ใช้งานให้แก่บริษัท
หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธให้ใช้งานของผู้ใช้งานได้
ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้ส่งมอบให้บริษัท
2.4 หากผู้ใช้งานได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอม
หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลแล้วในการให้และเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท
หากเกิดความเสียหายจากเหตุในข้อนี้
ผู้ใช้งานยินยอมรับผิดในความเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลภายนอกและต่อบริษัท
2.5 ข้อมูลข้างต้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
2.6 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้จัดให้มีให้ดียิ่งขึ้น
2.7 หากข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้งานไม่สมบูรณ์และไม่เป็นจริง
ระหว่างการใช้งานฟังก์ชั่นบนแพลตฟอร์มอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 3 การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

3.1 บริษัทจะใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ซึ่งรวมถึง
นิติบุคคลที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการดูแลและจัดการกับข้อมูลบนระบบของเซิร์ฟเวอร์
ทั้งนี้บริษัทสามารถเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้งาน หรือ เข้าแอปพลิเคชัน KoiShop App
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน KoiShop App ของบริษัท
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน
 • ซึ่งบริษัทอาจส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอก เพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ขนส่ง หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า บุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้า
 • เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อบนอปพลิเคชันของบริษัท
 • ที่ขายโดยแอปพลิเคชัน KoiShop App หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้าก็ตาม
 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้สอดคล้องกับเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
 • ในกรณีที่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิด และบริษัทถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
 • โดยมีมูลเหตุอันปรากฏว่าหากบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบ หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต
 • หรือร่างกายของผู้ใช้งาน
 • หรือกฎหมายบัญญัติให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • หรือผู้ใช้งานแต่อย่างใด หรือสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใดจากหน่วยงานราชการ
 • หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการกระทำที่มีอำนาจกระทำการได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
3.2 บริษัทรับประกันว่าบริษัทจะไม่ประกอบธุรกิจในการค้าข้อมูลของผู้ใช้งาน
หรือหากำไรอันเกิดจากข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน KoiShop App
ของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน หรือหน่วยงานใดก็ตาม

ข้อ 4 การเพิกถอนความยินยอม

4.1 ผู้ใช้งานอาจส่งคำปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้า หรือเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่าง ๆ
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นแก่บริษัทได้ตลอดเวลา
โดยแจ้งความประสงค์มายังช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าการส่งคำปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้านั้น
จะต้องกระทำก่อนที่สินค้ายังมิได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งาน
หรือผู้ใช้งานได้รับสินค้าแล้วแต่มีความประสงค์ที่จะคืนสินค้ามายังบริษัท
โดยจะใช้ต้องกระทำภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการคืนสินค้า
มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเต็มตามจำนวนราคาสินค้าที่ปรากฎหน้าแพลตฟอร์มของบริษัท
รวมถึงค่าขนส่งที่อาจเกิดขึ้น แล้วแต่กรณี
4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนความยินยอม
บริษัทจะหยุดใช้และลบข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ภายใน 60 วัน
หลังจากที่ผู้ใช้งานดำเนินการยกเลิกบัญชีการใช้งาน
เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายและกฎอื่น ๆ

ข้อ 5 การอัปเดทข้อมูล

5.1 ผู้ใช้งานสามารถอัปเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา
โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้งานของผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน KoiShop App ของบริษัท
ความในข้อนี้ให้หมายความรวมถึงผู้ใช้งานที่มิได้การลงทะเบียนไว้กับบริษัท แต่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท
และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานรายนั้น สามารถทำการอัพเดท หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
โดยการติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้
ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ใช้งานส่งเอกสารยืนยันตัวตนประกอบการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
อีกทั้งบริษัทสามารถจัดส่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ไปยังบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท
หรือบริษัทในเครือได้
5.2 การลบข้อมูล: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้งานสามารถส่งคำขอไปยังบริษัทเพื่อลบข้อมูลได้:
 • เมื่อบริษัทละเมิดกฎหมายและกฎอื่น ๆ
 • เมื่อบริษัทได้รวบรวมและใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
 • เมื่อบริษัทละเมิดข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยและระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท
 • เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน KoiShop App อีกต่อไป หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้
 • เมื่อบริษัทไม่ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอีกต่อไป
5.3 เมื่อบริษัทตัดสินใจที่จะดำเนินการตามคำร้องขอให้ดำเนินการลบบัญชีการใช้งานของผู้ใช้งาน
บริษัทจะแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท
และขอให้หน่วยงานดังกล่าวลบข้อมูลออกภายในเวลาที่เหมาะสม
เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายและกฎอื่น ๆ
หรือหน่วยงานดังกล่าวได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
5.4 เมื่อผู้ใช้งานลบข้อมูลออก บริษัทอาจไม่ดำเนินการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสำรองโดยทันที
แต่บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลนี้เมื่อระบบข้อมูลสำรองได้รับการอัปเดท

ข้อ 6 การเข้าถึงข้อมูล

6.1 หากผู้ใช้งานต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลของผู้ใช้งานที่บริษัทจัดเก็บ หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานภายในปีที่ผ่านมา
ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์มายังบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้
ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการดำเนินการส่งข้อมูลของผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามความในข้อนี้จากผู้ใช้งานตามอัตราที่บริษัทกำหนด
6.2 หากผู้ใช้งานมีบัญชีการใช้งานกับบริษัท
ผู้ใช้งานอาจตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งานได้
โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน KoiShop App ซึ่งในแอปพลิเคชัน KoiShop
App นั้นผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์แล้ว
หรือที่ยังอยู่ระหว่างการสั่งซื้อสินค้า หรืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยการโอนเงิน หรือแบบเก็บเงินปลายทางก็ตาม หรือสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
หรือการส่งข่าวสารที่ผู้ใช้งานได้สมัคร หรือตกลงรับสิทธิไว้ได้ อนึ่ง การจัดเก็บชื่อบัญชี รหัสผ่าน
และรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อนั้นเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัญชี รหัสผ่าน
และรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าในทางที่ผิด หรือเกิดจากการกระทำผิดของฝ่ายผู้ใช้งาน
หรือผู้ใช้งานยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานเอง
และหากผู้ใช้งานมีหนี้อันเกิดจากการกระทำในครั้งก่อน
ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชำระหนี้ให้กับบริษัทเต็มตามจำนวนราคาหรือจำนวนหนี้ที่บริษัทได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้งานผิดสัญญาตามความในข้อนี้ด้วย

ข้อ 7 ความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน

7.1 บริษัทรับรองว่าข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย
บริษัทป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานโดย
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลและมีการยืนยันรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจของบริษัทอีกต่อไป
 • รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และส่งข้อมูลตามมาตรฐานความปลอดภัยและแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านข้อตกลงผู้ใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว
7.2 หากผู้ใช้งานมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
ถูกแฮ็คหรือถูกละเมิด
ผู้ใช้งานต้องแจ้งมายังบริษัททันทีโดยติดต่อผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทด้วย
7.3 รหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นส่วนสำคัญ
และมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ใช้งานควรต้องมีความระมัดระวังในการเข้าบัญชีในแต่ละครั้ง
รวมทั้งต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านของตนเองให้แก่บุคคลอื่น
หากผู้ใช้งานได้แบ่งปันรหัสผ่านของตนเองให้แก่ผู้อื่น
ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานโดยผู้อื่นที่มิใช่ผู้ใช้งานเจ้าของบัญชี
หรืออันเกิดจากการประพฤติผิดสัญญาของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่สามารถจัดการกู้รหัสผ่านกลับคืนมาได้
ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูล หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานไว้ได้
ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับในนิติกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นแต่เพียงผู้เดียว
และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานแต่อย่างใด ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้งานถูกเปิดเผย
หรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือผู้ใช้งานมีเหตุผลในทางอื่นใด
ผู้ใช้งานจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันที หรือมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุก ๆ 3
เดือน หรือแจ้งมายังบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้
เพื่อขอแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรหัสของผู้ใช้งาน
ทั้งนี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานมิได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน KoiShop App ของบริษัทแล้ว
บริษัทขอให้ผู้ใช้งานออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และเคลียแอปพลิเคชัน
ทุกครั้งที่ท่านใช้โทรศัพท์มือถือของบุคคลอื่น

ข้อ 8 ผู้เยาว์

8.1 บริษัทจะไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ผู้ใช้งานอาจใช้แอปพลิเคชัน KoiShop App
ของบริษัทโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลและให้ความยินยอม
ขณะทำรายการจะถือว่าผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
8.2
หากบริษัทพบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ปกครองที่สามารถยืนยันได้
บริษัทจะพยายามลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

ข้อ 9 ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

9.1 ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม
กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference)
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น
(ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากผู้ใช้งาน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของผู้ใช้งาน
(ไม่ว่าอีเมลหรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ผู้ใช้งานจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ
สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้งานต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ
ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้

ข้อ 10 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแอปพลิเคชัน KoiShop App ของบริษัท
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ
เนื้อหาที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผล 1
วันหลังจากการแจ้งเตือนหรือประกาศหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียสิทธิของผู้ใช้งานภายใต้นโยบายนี้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบบนตำแหน่งที่ชัดเจนของหน้าแอปพลิเคชันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในกรณีนี้หากผู้ใช้ยังคงใช้แอปพลิเคชันหรือทำการใด
ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
ให้ถือว่าเป็นผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วและผูกพันตามเงื่อนไข

ข้อ 11 สิทธิของบริษัท

11.1
ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจทางกฎหมาย
หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจและกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือเจ้าหน้าที่สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานนั้น
เป็นการจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง
ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน
และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
และการบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆ
ต่อบริษัท
และสละสิทธิ์เรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานตามความในข้อนี้

ข้อ 12 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

12.1บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานในข้อตกลงฉบับนี้
โดยจะแจ้งไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน KoiShop App ของบริษัท
หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมกับการแก้ไขเนื้อหาข้อตกลง ให้ทำการคัดค้านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ภายใน 2
วันทำการและหยุดใช้งาน แอปพลิเคชัน KoiShop App ทันที มิเช่นนั้นจะถือว่าได้ยอมรับการแก้ไข
12.2 เมื่อมีการแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
ให้ข้อตกลงฉบับที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ในวันที่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป
โดยผู้ใช้งานไม่สามารถขอให้แก้ไขหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ 13 ช่องทางการติดต่อบริษัท

13.1 สำหรับคำขอที่มีความสมเหตุสมผล บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แต่ถ้าหากเป็นคำขอที่ได้มีการร้องขอมาก่อนนี้ซึ่งเกินข้อจำกัดที่มีความสมเหตุสมผล
บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม สำหรับผู้ที่ส่งคำขอซ้ำโดยไม่มีเหตุผลอันจำเป็น
จำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีมากจนควรเกิน (ตัวอย่างเช่น จำเป็นต้องพัฒนาระบบใหม่
หรือเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่มีอยู่เดิม)
กระทำการที่มีความเสี่ยงต่อสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
หรือคำขอที่ไม่อาจกระทำได้ในทางปฏิบัติ (ตัวอย่างเช่น
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกจับเก็บในเทปสำรองข้อมูล) บริษัทอาจปฏิเสธคำขอได้
13.2 ในกรณีที่มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้ตามที่กฎหมายและกฎอื่น ๆ ได้กำหนดไว้
บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้งานได้:
 • เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติ
 • เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การสาธารณสุข และประโยชน์สาธารณะส่วนรวม
 • เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรม การฟ้องร้อง และการพิจารณาคดี
 • มีหลักฐานเพียงพอว่าผู้ใช้งานมีเจตนาร้ายหรือมีการละเมิดสิทธิ
 • การดำเนินการตามคำขอจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้งานหรือบุคคลและองค์กรอื่น ๆ
13.3 หากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูล มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อสงสัยประการใด หรือแจ้งความประสงค์ในเรื่องใด ๆ หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กรุณาติดต่อมายังบมจ. โค่ยทูยู เบอร์โทรติดต่อ : 092-797-7979, 086-545-5434 หรือผ่านช่องทางไลน์ (Line Id) : @koi2u หรือผ่านอีเมล [email protected] บริษัทจะดำเนินการตอบกลับผู้ใช้งานภายใน 15 วัน และจะดำเนินการตามคำขอภายใน 30 วันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เยี่ยมชมเพจ Facebookติดตามวิดีโอแนะนำการใช้งานส่งข้อความทาง Facebookสอบถามข้อมูลทาง Lineโทรศัพท์หาเรา